بیماریهای قارچی

بیماریهای قارچی پوست

عفونتهای قارچی

عفونتهای قارچی عفونتهای قارچی خصوصا انواع سطحی و جلدی (درماتوفیتها) به دلیل احتمال انتقال از فردی به فرد دیگر به ویژه در جاهایی که افراد به صورت گروهی زندگی میکنند ... ادامه مطلب