عرق زیاد کردن

Hyperhidrosis

هیپرهیدروز   (Hyperhidrosis)

هیپرهیدروز   (Hyperhidrosis) تعریق بیش از حد و غیرطبیعی، وضعیتی است که عرق کردن به‌طور غیرطبیعی افزایش یافته‌است. این افزایش میزان تعریق تا حدی است که بیش از مقدار مورد نیاز ... ادامه مطلب