سرطان پوست

سرطان پوست

سرطانی است که از پوست ناشی می‌شود. این دسته سرطان‌ها به دلیل رشدغیرعادی  سلول‌ها که توانایی حمله یا انتشار به دیگر قسمت‌های بدن را دارند، به‌وجود می‌آیند. سرطان پوست پایه و سنگفرشی متداول ترین نوع سرطان پوست هستند. آنها از ... ادامه مطلب